Diaconie

Diaconie is het in navolging van de dienende Heer, in gehoorzaamheid aan zijn Woord en in de kracht van de Heilige Geest, binnen en vanuit de gemeente van Jezus Christus omzien naar mensen in hun fysieke, materiele en sociale noden binnen de context van de samenleving.

"Weest barmhartig, gelijk uw hemelse Vader barmhartig is" (Luc. 6:36)

Want hiertoe is elke christen door Hem geroepen: om ook in dit opzicht te leren onderhouden wat Hij ons bevolen heeft en daarin de onvoorwaardelijke liefde van God te weerspiegelen. Geen liefde omdat de ander zo aardig is of omdat wij voor hem of haar sympathieke gevoelens hebben, maar liefde ondanks, ook als dit niet het geval is. Dat vraagt de bereidheid om telkens weer te bidden om  de gevoelsmatige drempels te kunnen overwinnen in Zijn kracht, om werkelijk diaconaal te leven.

Geef om mensen die verlangen naar iemand die hen echt nabij is, een naaste in de meest letterlijke betekenis. Recht doen aan de naaste behoort tot de kern van Gods geboden (zie Micha 6:8).

"Doe voor anderen wat u graag voor uzelf gedaan wilt hebben.  (Matt 7:12)

Visie

Onze visie is: Opdat de voorgangers en oudsten zich kunnen wijden aan het gebed en de verkondiging van het woord van God geeft de diaconie leiding aan allerlei praktische zaken die nodig zijn om de gemeente te dienen (zie Handelingen 6).