Wie is Jezus?

Het lijdt geen twijfel, dat Jezus de meest opmerkelijke persoon geweest is die ooit geleefd heeft. Tenslotte delen wij heel de wereldgeschiedenis in naar wat vóór Hem en wat na Hem heeft plaatsgehad! Jezus was en is de Zoon van God. Velen houden Hem echter slechts voor een groot religieus Wijze. Doch deze kwalificatie doet geen recht aan de van Hem bekende feiten.

 

Zijn aanspraken

Jezus maakte er aanspraak op Gods Zoon te zijn en met God op hetzelfde niveau te staan. Hij verklaarde Zich gerechtigd zonden te vergeven. Hij heeft gezegd eens de wereld te zullen oordelen; en waarop het dan aankomt is, hoe in dit leven onze houding tegenover Hem geweest is.
 

Zijn karakter

Veel mensen, ook wie zich geen christen noemen, beschouwen Jezus als het grootste voorbeeld van een volkomen onbaatzuchtig leven. Dostojevski, die zelf christen was, schreef: "Ik geloof dat er niemand is die lieflijker, dieper, barmhartiger en volkomener kan zijn dan Jezus. Met heilige jaloersheid houd ik mijzelf voor, dat er niet alleen niemand is als Hij, maar dat er ook nooit iemand zou kunnen zijn als Hij.".

Wat zijn leer aangaat schijnt men het er algemeen over eens te zijn dat zij het beste en meest zuivere is dat ooit over mensenlippen gekomen is.
 

Zijn overwinning over de dood

De bewijzen dat Jezus letterlijk lichamelijk uit de doden is opgestaan, zijn overweldigend. Toen Zijn vrienden bij het graf aankwamen, constateerden zij dat de lijkwaden opgerold lagen - van het lichaam van Jezus ontbrak elk spoor. Gedurende de weken die volgden is Hij bij diverse gelegenheden door honderden mensen gezien. Het leven van Zijn vrienden veranderde daarop radicaal. De christelijke gemeente werd geboren en groeide in adembenemend tempo.

Een gewezen opperrechter in Engeland, lord Darling, heeft over de opstanding gezegd: "Dat de opstanding een levende waarheid is, wordt door zoveel feiten onomstotelijk bewezen, dat geen eerlijke rechtbank ter wereld er omheen zou kunnen het oordeel te vellen dat het bericht van de opstanding waar is." De enige bevredigende conclusie uit dit alles is, dat Jezus inderdaad uit de dood opstond en daarmee het bewijs leverde dat Hij de Zoon van God was en is. En dat Hij thans leeft.
 

Waarom kwam Hij?

Jezus is bijgevolg de enige Mens Die naar eigen verkiezing naar deze wereld gekomen is. Hij zei gekomen te zijn met als enig doel voor ons te sterven "en Zijn leven te geven als losprijs voor velen" (Marcus 10:45). Naar alles wat wij over kruisiging weten is dit wel een der meest gruwelijke vormen van terechtstellingen welke de mens bedacht heeft. Cicero noemde haar de "wreedste en afschuwelijkste van alle foltermethoden". Jezus werd met een gesel, welke bestond uit samengebonden met metalen deeltjes verzwaarde lederen riemen, geslagen. Eusebius, een historicus uit de vierde eeuw, geeft daarvan een drastische beschrijving: "de aderen van de delinquent en zelfs de spieren, pezen en ingewanden werden blootgelegd". Daarna dwong men Hem een twee meter lange balk te dragen tot Hij er onder bezweek. Toen Hij de plaats van de terechtstelling bereikt had, sloeg men Hem vijftien centimeter lange spijkers door handen en voeten om hem aan het kruis te bevestigen. Daarna liet men Hem urenlang onder afschuwelijke pijnen daar hangen.
 

Waarom stierf Hij?

Jezus heeft gezegd dat Hij stierf voor ons. Het woordje 'voor' betekent hier 'in plaats van'. Hij deed het omdat Hij ons liefheeft en daarom niet wilde dat wij alles moeten uitboeten wat wij aan schuld op ons geladen hebben. Dat Hij aan het kruis ging betekent in de grond van de zaak: "dat alles neem Ik op Mij". Hij deed dat voor u, en Hij deed dat voor mij. Ook al zou u de enige mens op aarde zijn, dan nog had Hij dat voor u alleen gedaan. Paulus schrijft: "Voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven" (Galaten 2:20). Uit liefde tot ons gaf hij Zijn leven als losgeld. Losgeld was oorspronkelijk een begrip uit de slavenhandel. Soms kochten mensen uit medelijden slaven en lieten ze daarna vrij - maar eerst moesten ze daartoe het losgeld betalen. Door Zijn bloed, dat Hij aan het kruis vergoot, betaalde Jezus het losgeld om ons vrij te kopen.

 

 

Vrij van schuld

Of wij ons nu schuldig voelen of niet, wij allen zijn schuldig voor God omdat wij ontelbare malen in gedachten, woorden en daden Zijn geboden overtreden hebben. Vóór alles het eerste gebod: wij lieten God niet werkelijk God zijn, maar wij richtten ons leven naar eigen believen in. Evenals men gestraft wordt wanneer men een misdaad begaat, staat er ook straf op de wet Gods te overtreden. "Het loon der zonde is de dood" (Romeinen 6:23). Bedoeld wordt de geestelijke dood - voor tijd en eeuwigheid van God gescheiden te zijn. Die straf hebben wij allen verdiend. Doch Jezus nam die straf in onze plaats op Zich, zodat wij voor God staan als hadden wij nooit iets verkeerds gedaan.
 

Vrij van verslaving

Onrecht doen is als een verslaving: "Een ieder die de zonde doet, is een slaaf der zonde", heeft Jezus eens gezegd (Johannes 8:34). Jezus stierf om ons van die slavernij te verlossen. Aan het kruis werd de macht van die verslaving gebroken. Als Jezus ons bevrijd heeft, staan wij niet meer onder de dwang daarvan. Daarom vervolgde Hij: "Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn" (Johannes 8:36).
 

Vrij van angst

Jezus kwam "opdat Hij door Zijn dood hem die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen en allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren" (Hebreeën 2:14). Wij hoeven geen angst voor de dood meer te hebben. Voor mensen die door Jezus bevrijd zijn is de dood niet meer de definitieve streep onder hun bestaan. Hij is veeleer de poort naar een andere wereld, de wereld van God, waarin alles wat ons leven hier begrenst, geen plaats meer heeft. Toen Jezus ons van de angst voor de dood bevrijdde, nam Hij tegelijk ook alle andere angsten van ons af.
 

Vrijheid waartoe?

Toen Jezus Zelf naar deze andere wereld terugkeerde, liet Hij Zijn Geest achter, de Heilige Geest. Als wij Jezus vragen in ons leven te komen en ons met Zijn Geest te vullen, dan schenkt Hij ons een geheel nieuwe vrijheid.
 

Vrijheid om God te kennen

Door het onrecht dat wij doen ontstaat er een barrière tussen ons en God: "uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God" (Jesaja 59:2). Toen Jezus aan het kruis stierf nam Hij die barrière weg. Pas daardoor werd het mogelijk dat wij weer in relatie met onze Schepper zouden komen. Hij maakt ons tot kinderen van God. Door de Heilige Geest worden wij ons die relatie bewust en leren we Hem steeds beter kennen. Hij leert ons bidden en Gods Woord steeds beter verstaan.
 

Vrijheid om lief te hebben

"Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad" (1 Johannes 4:19). Hoezeer God ons liefheeft dringt tot ons door wanneer wij op het kruis zien. Wanneer de Heilige Geest in ons leven komt, beginnen wij die liefde zelfs in ons eigen wezen te merken. Daardoor worden wij bekwaam tot liefde voor God en medemens. Wij worden bevrijd om een leven in liefde te leiden in plaats van een leven waarin alles om onszelf draait.
 

Vrijheid tot verandering

Sommige mensen zeggen: "je bent wie je bent, je kunt jezelf niet veranderen". Maar met de hulp van de Heilige Geest gebeurt dat. Door Hem krijgen wij de vrijheid te leven zoals wij het in ons diepste innerlijk altijd hebben gewild. Paulus schrijft: "De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing" (Galaten 5:22). Als we de Geest van God vragen in ons te komen wonen, dan zullen al deze eigenschappen in ons leven beginnen te groeien - nog veel meer dan wij hebben kunnen dromen.


Nicky Gumbel
(De Stem, november 2001)